Hala magazynowa

(1988876)

Ustroń

Zleceniodawca:
Witold ******** dlaczego ukryte?
Telefon:
********
dlaczego ukryte?
Wspomnij, że zlecenie znalazłeś na Oferia.pl
Możliwość pracy zdalnej: NIE
Do końca: 9 dni
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 0

Zlecający:

******* dlaczego ukryte?

Osoba uprawniona do kontaktu:

******* dlaczego ukryte?

Budynek magazynowy.W związku z planowaną realizacją projektu „budynku magazynowego” w miejscowości Górki Wielkie pow. Cieszyńskim, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Opis przedmiotu zlecenia:

Przedmiotem zlecenia jest budowa hali magazynowej z częścią socjalno- administracyjną.

Ogólna charakterystyka planowanej do realizacji inwestycji.

Obiekt będzie budynkiem nawiązującym stylem do współczesnego budownictwa przemysłowego podzielonym na 2 części: magazynową i socjalno- administracyjną.

- Część magazynowa:

Konstrukcja mieszana żelbetowo (słupy)- drewniana (dźwigary dachowe) obłożona płytami warstwowymi z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR firmy Balex Metal- odpowiednio Balextherm-PU-W-ST gr. 10cm i Balextherm-P-UR 120/165. Posadzka betonowa z włóknem rozsianym 30kG/m3.

Powierzchnia :1683,81m2

- Część socjalno administracyjna, dwukondygnacyjna:

Konstrukcję tej części zaprojektowano jako ścianową. Ściany nośne i działowe zostaną wykonane z bloczków betonu komórkowego o różnych grubościach firmy Prefabet Bielsko. Ściany zewnętrzne będą złożone z bloczków betonu komórkowego  gr. 24cm odmiany 600 oraz z płyt styropianowych EPS 040 Fasada Standard gr.15 cm firmy Paneltech. Dach zostanie wykonany w konstrukcji drewnianej i pokryty membraną dachową MDM Ventia Neo 170.

Powierzchnia :280,2m2

Zakres zamówienia nie obejmuje opracowania projektów budowlanych i uzyskania pozwoleń na budowę.

 Proszę o zgłaszanie się wykonawców, którzy spełniają warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi.

Proszę o przesłanie przykładowych realizacji lub/i  rekomendacji firm współpracujących.

Sposób składania ofert:

******* dlaczego ukryte?
Propozycje wykonania zlecenia
Proponuję
cenę zł brutto
za