Prace remontowe budynku mieszkalnego typu kamienica

(1976514)

Łódź

Zleceniodawca:
Firma ******** dlaczego ukryte?
Telefon:
********
dlaczego ukryte?
Wspomnij, że zlecenie znalazłeś na Oferia.pl
Możliwość pracy zdalnej: NIE
Do końca: 10 dni
Budżet zlecenia: 10 000 zł/całość
Liczba zgłoszeń: 0

Zlecę prace remontowe wad konstrukcyjnych budynku. Budżet w zależności od potrzeb wykonania prac. 

Opis techniczny budynku : 

Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem średniowysokim, niepodpiwniczonym o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz strychem użytkowym, o przeznaczeniu mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek położony w zabudowie wolnostojącej  w dzielnicy Widzew. 

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej o układzie konstrukcyjnym ścian - podłużnym. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej.

W ścianie frontowej występują pęknięcia w strefach podokiennych. W ścianie szczytowej południowej widoczne nieduże zarysowania. Na ścianie szczytowej północnej wskazuje pęknięcie w strefie środkowej swojej rozpiętości. Nadproża z nielicznymi drobnymi pęknięciami.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa jednospadowa. Na krokwiach w miejscach podparcia widoczne niewielkie ślady po zawilgoceniu. Pokrycie z papy asfaltowej na poszyciu z desek. Pokrycie nie wykazuje przecieków. Obróbki blacharskie w postaci rur spustowych wykonanych z blachy ocynkowanej, a w strefie przygruntowej z PCV.

Klatki schodowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, wykazują pęknięcia w strefie podparcia sklepień odcinkowych nad spocznikami schodowymi. Ściany są otynkowane i malowane. Występują ubytki tynku i uszkodzenia powłok malarskich. W sklepieniach odcinkowych nad spocznikami występują pęknięcia oraz widoczne rozluźnienie cegieł.

Stropy między kondygnacyjne na belkach drewnianych z podsufitką i ślepym pułapem. Stropy nad klatkami schodowymi w postaci stropów ceramicznych, odcinkowych na belkach stalowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Stan techniczny budynku oraz poszczególnych elementów konstrukcyjnych, określa się jako niedostateczny. Stwierdza się występujące rysy pionowe oraz ubytki tynków na ścianach klatki schodowej. Od spodu spoczników ubytki tynku. Pęknięcia na długości spoczników i odspojenia spoczników od ściany zewnętrznej. Na ścianie północnej widoczne pęknięcie pionowe od attyki aż do poziomu I piętra. Na strychu w części środkowej pęknięcie pionowe ściany podłużnej na całej wysokości strychu. Celem usunięcia stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, projektuje się wykonanie prac budowlanych, opisanych w kolejnym punkcie.

Opis sposobu wykonania projektowanych prac budowlanych : 

Ogólny stan techniczny przedmiotowego budynku produkcyjnego określić można jako niezadowalający. Konieczne jest wykonanie, prac budowalnych, mających na celu powstrzymanie dalszego pogarszania się stanu technicznego budynku. Projektuje się wykonanie:

1. Na ścianie północnej zewnętrznych wieńcy stalowych, mających na celu powstrzymanie dalszego pękania ściany szczytowej, nadania sztywności przestrzennej obiektu oraz wzmocnienia ustrojów nośnych - ścian oraz sklepienia. Projektuje się wykonanie opaski z kształtowników gorącowalcowanych, ceowych C160E, w czterech poziomach, na wysokości budynku, tj. bezpośrednio pod gzymsem wieńczącym strop ostatniej kondygnacji, pod oknami kondygnacji strychu oraz bezpośrednio pod i nad oknami kondygnacji trzeciego pietra - zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym nr 2. Kolejność wykonywania prac jest następująca:

a) Nawiercenie otworów o średnicy 12mm w ścianie na głębokość około 20cm, rozstaw otworów około l,0m;

b) Wklejenie kotew klasy M12 - prętów nagwintowanych w uprzednio przygotowane otwory;

c) Przykręcenie ceowników do ścian - nakrętki klasy Ml2;

d) Zespawanie końców ceowników w narożnikach budynku:

e) Wieniec wykonać w czterech poziomach;

Uwaga: Pod stalowe belki, nie należy wykonywać bruzd w ścianach murowanych. W narożnikach kształtowniki stalowe spawać ze sobą.

2. W korytarzach wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach wykonać wzmocnienie stropu odcinkowego w postaci opasek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 5mm. Blachę wygiąć w łuk, dopasowując obejmę do sklepienia odcinkowego. Wzmocnienie mocować do murów za pomocą kotew mechanicznych np. Fischer Faz II M10/20. Na długości korytarza zamontować pięć blach wzmacniających, zachowując stały odstęp pomiędzy kolejnymi, wynoszący około 45cm.Wzmocnienie wykonać zgodnie z detalem nr 2.

3. Elementem konstrukcyjnym zabezpieczającym istniejące otwory w ścianach wewnętrznych są nadproża w konstrukcji stalowej, składające się z dwóch stalowych walcowanych na gorąco ceowników C120E. Rozpiętość nadproża stalowego w świetle otworu wynosi ok. 110,0cm, natomiast długość belek nadprożowych Lb = 140,0cm. Głębokość oparcia belek na ścianie zewnętrznej wynosi min. 15cm z każdej strony. Ceowniki skręcać należy ze sobą śrubami Ml2. Alternatywnie zamiast nakrętek M12 można końce śrub spawać ze ściankami pionowymi dwuteowników spoiną pachwinową obwodową, grubości 5mm. (po wykonaniu powyższej czynności końce obciąć). Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie powierzchni do drugiego stopnia czystości oraz dwukrotnie malować farbą antykorozyjną podkładową, np. UNIKOR C. Projektuje się wykonanie robót budowlanych w następującej kolejności:

a) Wykonać gniazda pod oparcie belek stalowych w ścianie wewnętrznej, zlokalizowanej pomiędzy pomieszczeniami kuchni oraz salonu, na głębokość min. 15cm.

b) Do ściany wewnętrznej, zamocować jednostronnie belkę stalową C120E o długości 140cm, umieszczając ją w uprzednio przygotowanych gniazdach. Przed włożeniem belki należy na górnej półce ceownika ułożyć cienką warstwę drobnoziarnistej zaprawy cementowej 1:2 lub zaprawy ATLAS MONTER;

c) Powtórzyć czynność z drugiej strony ściany, obsadzając tym samym drugą z belek stalowych C120E, długości 140cm.

d) Ceowniki C120E skręcać ze sobą prętami 4* 12, nagwintowanymi na końcach pod M12

e) Podczas prac nie używać urządzeń udarowych.

f) Odtworzenie ubytków w warstwie tynku wewnętrznego,

Uwaga: Nie należy składować powstałego gruzu na stropie. Odpady sukcesywnie wywozić z budynku i utylizować.

4. Po wykonaniu powyżej opisanych prac, należy dodatkowo przemurować wszystkie spoiny w sąsiedztwie występujących na ścianach pęknięć. Przemurowywanie zarysowań prowadzić łącznie z pracami polegającymi na naprawie pęknięć poprzez wklejanie prętów żebrowanych średnicy 6mm za pomocą żywic epoksydowych. Zalecane jest zastosowanie systemowego rozwiązania np. Helfix System oraz wykonanie go zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie naprawy pęknięć powstałych w ścianach murowanych:

W celu wykonania naprawy pęknięć powstałych w ścianie zewnętrznej należy wykonać czynności podane poniżej:

a) W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w odstępach co około 50-60cm i na głębokość około 35-40mm.

b) Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.

c) Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę murarską o grubości ok. 10-15 mm.

d) Wepchnąć pręt średnicy lOmrn w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.

e) Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.

f) Wyrównać powierzchnię spoiny.

g) Zwilżać spoinę co pewien czas.

h) Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą murarską.

UWAGI. Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

- Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku.

- Pręt wklejany średnicy lOmrn co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.

- Pionowy rozstaw prętów 500-600 mm (co około 6 warstw cegły).

- Prawidłowe wykonanie zszycia pęknięć w ścianie na rysunku. 

******* dlaczego ukryte?

 

Propozycje wykonania zlecenia
Proponuję
cenę zł brutto
za