remont budynku

(1927420)

Warszawa

To zlecenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne zlecenia na remonty kompleksowe Warszawa

Zobacz podobne zlecenia

Możliwość pracy zdalnej: NIE
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1) Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu klatek schodowych i wejść do budynku wielomieszkaniowego w Warszawie

2) Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie 

3) Określenie trybu zamówienia : konkurs ofert

4) Opis Przedmiotu Zamówienia: W załączniku nr 1 do Zaproszenia

5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : Projekt remontu klatek schodowych i wejść do budynku wielomieszkaniowego w Warszawie w formie elektronicznej oraz przedmiary można otrzymać e-mailem po przesłaniu pisemnego wniosku zawierającego nazwę i dane teleadresowe Oferenta, dane KRS, REGON i NIP oraz krótką informację o firmie.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i ofert częściowych :     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

7) Termin wykonania zamówienia : do określenia przez Oferenta.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu:  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - należy załączyć kopie dokumentów firmowych KRS, REGON, NIP,  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (udokumentowane wykonanie co najmniej pięciu podobnych projektów oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – należy załączyć dokument potwierdzające,  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – należy załączyć zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości w płatnościach.

9) Kryteria oceny ofert:  cena  doświadczenie i ilość podobnych projektów zrealizowanych w ostatnich pięciu latach.  termin wykonania zamówienia  okres gwarancji

10) Miejsce i termin składania ofert:  osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie lub   osobiście lub pocztą w siedzibie Administratora do dnia 19.02.2019r. (decyduje data wpływu).  Oferty winny zostać złożone w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej  w Warszawie – Remont klatek schodowych”.

11) Termin związania ofertą:   - okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

12) Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami są:  Zarząd i Administrator

13) Konsultacje merytoryczne:Architekt 

 

Propozycje wykonania zlecenia
Data zgłoszenia Cena brutto
Wyszomirski Budownictwo sp. z o.o.

Wyszomirski Budownictwo sp. z o.o.

2019.01.07: Chętnie podejmę się zlecenia. ☎ tel. 579 406 258 █ www.facebook.com.pl/wyszomirski.budownictwo *** W przypadku zainteresowania kosztorysem, proszę o przesłanie zapytania na adres e-mail: wyszomirski.com.pl@gmail.com***

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo
USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "REMONTIS" SOLIDNA-EKIPA.PL

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "REMONTIS" SOLIDNA-EKIPA.PL

2019.01.06: Z wielką przyjemnością zrealizujemy Państwa zlecenie. Specjalizujemy się w Kompleksowych Remontach ,wykończeniach wnętrz na wysokim poziomie.Jesteśmy fachowcami z odpowiednimi kwalifikacjami dzięki temu jesteśmy w stanie Udzielić Państwu nawet 5 letnią pisemną GWARANCJĘ NA NASZE USŁUGI !!! GWARANTUJEMY BEZKONKURENCYJNE CENY , PRZY ZACHOWANIU WYSOKICH STANDARDÓW WYKONANIA!!! Posiadamy DUŻE RABATY na materiały które to przekazujemy naszym klientom. U nas ZUPEŁNIE ZA DARMO otrzymają Państwo: -FACHOWE DORADZTWO -RZETELNY KOSZTORYS (bez ukrytych kosztów) GWARANCJA NAJLEPSZYCH CEN NA MATERIAŁY I ZA ROBOCIZNĘ!! Zatrudniamy tylko rodzimych fachowców.Posiadamy polisę NW .Wystawiamy paragony , faktury VAT!!! Serdecznie zapraszam do kontaktu celem omówienia szczegółów. Marcin 505-799-466 www.remontis.com www.solidna-ekipa.pl Sprawdź nas!!! Przejrzysty kosztorys jeszcze tego samego dnia !!!

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo