Pracujemy z myślą - Piotr Pawłowski

Katowice

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski
Telefon:
888XXXX
« Pokaż
Tel. kom.:
888XXXX
« Pokaż
Skype:
pioXXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Reklama, Digitalizacja - DIGRES - Chorzów, Katowice: reklama od wizytówki po billboardy i oklejanie samochodów, digitalizacja (skanowanie dokumentów), cyfrowe archiwum

Słowa kluczowe: Digitalizacja,archiwizacja,ska nowanie,niszczenie,danych,doku mentacji,cyfrowe,archiwum,webm astering,agencja reklamowa,baner,strona,interne towa
Realizacje
WWW (4)
Warunki współpracy
 • Ogólne warunki handlowe:

  1.ZALICZKA. Do 7 dni od złożenia zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości 30-50% wartości netto zamówienia. Jeżeli zaliczka nie zostanie opłacona w terminie, Wykonawca może odstąpić od realizacji zamówienia. Ustalony termin wykonania zamówienia rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Wykonawcę zaliczki w gotówce lub na konto bankowe.

  2.ZAPŁATA. Ustalony termin zapłaty za zamówienie rozpoczyna bieg od dnia wystawienia faktury. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto bankowe. W przypadku braku terminowej wpłaty od dnia następującego po terminie zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe. W przypadku przekroczenia terminu wykonania zamówienia z wyłączeniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia wartości faktury o wysokość odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

  3.FAKTURA. Dla zamówień obejmujących kilka pozycji, faktura może być wystawiona za całość wykonanego zlecenia lub za pozycje wykonane.

  4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Podpisujący zamówienie oświadcza, że posiada prawne upoważnienie do dokonania zamówienia w imieniu Zamawiającego lub jeżeli go nie posiada, podpisem na zamówieniu wyraża jednocześnie zgodę na poręczenie zapłaty własnym majątkiem.

  5.PRAWA AUTORSKIE. Prawa autorskie do projektów opracowanych przez Wykonawcę są jego własnością. Zamawiający ma prawo do zastosowania projektów w innych celach niż w realizacji niniejszego zamówienia oraz dokonywanie własnych zmian, jeżeli opracowanie stanowi odrębną, osobno wycenioną i opłaconą pozycję zamówienia. Prawo to jest ograniczone do celów własnych Zamawiającego. Sprzedaż w celach zarobkowych projektu lub przedmiotów wykonanych wg projektu wymaga odrębnej umowy lub odpowiedniego wpisu na zamówieniu i fakturze.

  6.REZYGNACJA. W przypadku rezygnacji za usługi niezależne od przyczyny, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty w wysokości poniesionych przez Wykonawcę kosztów, w tym zakupionych lub użytych do realizacji materiałów, kosztów wykonawczych, kosztów robocizny oraz projektowych. Koszty wykonania oraz robocizny oblicza się wg stawki 40zł/osobogodzinę niezależnie od ustalonej w zamówieniu wyceny. Zapłata nastąpi przez potrącenie z wpłaconej zaliczki, a jeżeli kwota kosztów przekracza wpłaconą zaliczkę, Zamawiający dopłaci różnicę. Po rozliczeniu wyżej wymienionych kosztów Zamawiający otrzyma materiały zakupione do realizacji zamówienia w stanie wynikającym z wykonanych już prac. Opracowane projekty mogą być przekazane, jeżeli stanowiły odrębną pozycję zamówienia i zostały opłacone w wysokości wynikającej z zamówienia.

Zakres działania
Aktualne zlecenia z moim udziałem ()