Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

(473931)

Konarzewo

To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii prace biurowe

Zobacz podobne ogłoszenia

Nowości w rozliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska!

Jak co pół roku , jako podmiot korzystający gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do składania zbiorczego zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Rozliczenie musisz przedłożyć właściwemu marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Rozliczając się pamiętaj, że od 1 stycznia 2009 r. istotnie zmienił się sposób rozliczania zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych z mobilnych źródeł emisji.
 

W tym roku musisz nie tylko uwzględnić nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, ale i zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 października 2008 r.. Pamiętaj, że zestawienie sporządzasz na nowym wzorze, który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 czerwca 2009 r.
 

Niestety oznacza to dla Ciebie konieczność odejścia od stosowanych dotychczas schematów obliczeń. Sprawozdania musisz wypełnić na nowo, nie tylko zmieniając stawkę, ale i sięgając po nowe, niekiedy dość pracochłonne wzory.
Pamiętaj, że nawet jeśli nie musisz nic zapłacić to raport złożyć musisz!.


Najistotniejsze zmiany dotyczą sposobów rozliczania emisji zanieczyszczeń gazowych z mobilnych źródeł emisji.
Zmiany te zauważysz w nowym wzorze rozliczeń zgodnie z załącznikiem 2 - wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz informacje o wysokości należnych opłat dotyczących rozliczenia wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, gdzie :

    * wyszczególniono nowe rodzaje paliwa: sprzężony gaz ziemny w tym biometan (z podziałem na silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem i silniki przebudowane) oraz biodiesel,
    * wprowadzono podział samochodów osobowych z uwzględnieniem norm EURO,
    * wprowadzony został rozbudowany podział samochodów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 Mg (uwzględniono dodatkowe normy EURO 4 i 5),
    * rozbudowano podział silników w maszynach roboczych oraz wprowadzono nowe kategorie np. silniki w pojazdach szynowych czy motorowerach.

Stawki obowiązujące w 2009 r. i zasady obliczeń znajdziesz w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 14 października 2008 r. W rozporządzeniu tym w tabeli D dotyczącej rozliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów ze spalania paliw w silnikach spalinowych znajdziesz informację na temat rozliczania nowych paliw.
 

Nowe paliwa to:

    * benzyna silnikowa BS (0,755 kg/l) – dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10% masy. W przypadku stosowania benzyn o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową obliczasz na podstawie wzoru:         

stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) * [1-0,072 * (y-10)/100]

gdzie:
y – oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w % masy,
stawka jednostkowa (BS) – oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w [zł]

    * gaz płynny propan-butan LPG (0,5 kg/l),
    * sprężony gaz ziemny CNG (0,74 kg/m3) stosowany w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania gazem  (dotyczy także biometanu),
    * sprężony gaz ziemny CNG (0,74 kg/m3) stosowany w silnikach przebudowanych – (dotyczy także biometanu),
    * olej napędowy ON (0,84 kg/l),
    * biodiesel BD (0,84 kg/l) – dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową obliczasz na podstawie wzoru:

stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON)-x*[stawka jednostkowa (ON – stawka jednostkowa (BD))]/100

gdzie:
x – oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w % masy,
stawka jednostkowa (ON) – oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,
stawka jednostkowa (BD) – oznacza stawkę biodiesla w zł.
 

Pamiętaj, że jednostką obowiązującą przy naliczaniu opłat są Mg.

 

Poprowadzę sprawozdawczość związaną z tą trudną koniecznością. Zajmuję się tym tematem od 5lat w zakresie transportu, poboru wód podziemnych, funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów.